Tutorials

-----------------------------------------------------------------------------------
Hexagon Tutorial - Part 1
 Supplies & Basting

http://scrapboxquilts.blogspot.com/2011/08/hexagon-tutorial-supplies-basting.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Hexagon Tutorial - Part 2 
           Assembling a Diamond

         http://scrapboxquilts.blogspot.com/2011/09/hexagon-tutorial-assembling-diamond.html    --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Making an applique motif
http://scrapboxquilts.blogspot.com/2012/07/making-applique-motif.html

===========================================================

Attaching a Hanging Sleeve By Machine

==========================================================